تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

خانه - - تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

فرآیند تنظیم اظهارنامه

کارشناسان مجرب و خبره در شرکت مهندسی آیتا کامپیوتر نمایندگی هلو در بهبهان بمنظور اراده خدمات در زمینه ی تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ،آماده پاسخ گویی به مشتریان عزیز هستند.طبق ماده 10 قانون مالیات برارزش افزوده هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه  تقسیم شده ومطابق ماده بیست و یکم قانون مالیات برارزش افزوده مؤدیان مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیاتی هر دوره را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.

اشتراک گذاری